Melontaseuramme‎ > ‎

Turvallisuusasiakirja

Tämä asiakirja määrittelee kuinka turvallisuustoiminta on järjestetty Vesisamoilijat ry:ssä. Siinä kuvataan Vesisamoilijoiden toiminta, vastuut, osallistujat, riskien arviointi, turvallisuussuunnittelu, melontavälineet, omavalvonta ja hätäilmoitukset. Turvallisuustoiminnan edellyttämät lomakkeet, ohjeet, turvallisuussuunnitelmat ja luettelot ovat oleellisena osana tätä turvallisuusasiakirjaa liitteinä.


1. TOIMINTAKUVAUS

Vesisamoilijat ry on Suomen Kanoottiliiton (SKaL) jäsenseura. Seuran ydintoimintaa ovat aikuisten ja lasten melontakoulut, -kurssit, koululaismelonnat, melontakokeilut, -tapahtumat, -retket ja kilpailujen  järjestäminen. Seura vuokraa myös tiloja ja melontavälineitä. Toimipisteinä ovat Joutjärven ja Kahvisaaren melontakeskukset:

Vellamo melontastadion, Joutjärvi
FI-15150 LAHTI, FINLAND
Puh: 040-4120374
Sähköposti: toimisto@vesisamoilijat.fi
Kahvisaaren melontakeskus
Niemen venesatamassa sijaitseva saari
Puh: 040-4120471 (Kalustovuokraus)
Puh: 040-4120475 (Tilavuokraus)

Toimipisteissä on pienimuotoista kahvila- ja kioskimyyntitoimintaa etenkin melontatapahtumien aikaan. Merkittävin osa toiminnasta on melontakeskuksissa, kuntosaleilla ja uimahallissa tapahtuvaa jäsentoimintaa. Toiminnasta tiedotetaan seuran nettisivustolla http://www.vesisamoilijat.fi ja lisäksi jäsenistölle Kanoottiviesti –julkaisulla.

2. TOIMIJAT JA VASTUUT

Vesisamoilijoiden syyskokous valitsee uudet hallituksen jäsenet sekä jaostojen ja muiden vastuualueiden vastuuhenkilöt. Hallitus vastaa seuran toiminnasta – myös turvallisuusasioista. Hallitus vastaa turvallisuusasiakirjan mukaisesta toiminnasta ja turvallisuutta parantavista toimenpiteistä. Hallitus vastaa turvallisuusasiakirjan muutosten hyväksymisestä ja mahdollisesta viranomaisraportoinnista.

Turvallisuuspäällikkö vastaa turvallisuusasiakirjan ylläpidosta. Turvallisuuspäällikkö vastaa turvallisuusasioiden seurannasta ja raportoinnista hallitukselle. Hän auttaa jaostojen vetäjiä ja muita vastuuhenkilöitä turvallisuussuunnitelmien ja toimintaohjeiden kehittämisessä ja jalkauttamisessa.

Jäsentoiminnan turvallisuudesta vastaa jaoston vetäjä tai jaoston nimeämä turvallisuusvastaava. Kotimaiseen ja ulkomaiseen kilpatoimintaan voivat osallistua vain seuran jäsenet, joilla on voimassaoleva SKaLin kilpailulisenssi. Jaostojen turvallisuusvastaava perehtyy isompien toimitilojen pelastussuunnitelmiin. Ensiapulaukku ja alkusammutuskalusto on oltava osallistujien saatavilla.

Vesisamoilijat ry noudattaa kaikessa melontatoiminnassa Melontaturvallisuuden neuvottelukunnan melontaturvallisuusohjetta. Kunkin melontatapahtuman johtaja tai turvallisuudesta vastaamaan nimetty henkilö huolehtii turvallisuusasiakirjan mukaisesta toiminnasta. Melontatapahtuman vetäjä tai toimija voi olla jäsen, työntekijä, ulkopuolinen henkilö tai yritys, jolla on pätevyys tarjota kyseistä melontapalvelua. Vesisamoilijoilla on Kanoottiliiton vastuuvakuutus, joka korvaa vahingot kolmansille osapuolille. Enemmän meloville jäsenille suositellaan SKaLin harrastelisenssiä.

Vesisamoilijoiden keskeiset yhteystiedot ylläpidetään nettisivuilla. Toimijoista ja vastuista ylläpidetään luetteloita. Nuorisovetäjiksi valitaan tunnettuja henkilöitä. Palkatuilta nuorten kanssa toimijoilta pyydetään rikosrekisteriote nähtäväksi ennen aloitusta. Kuluttajapalveluiden osalta toimintaamme valvoo Lahden kaupungin terveysvalvonta ja Kuluttajavirasto KuTu-lain soveltamisalan puitteissa.

3. OSALLISTUJAT

Vesisamoilijoiden melontatapahtumiin osallistuu sekä jäseniä että ulkopuolisia. Mikäli tapahtumassa on yleisöä tai ulkopuolisia, turvallisuussuunnitelman laatiminen kirjallisesti on pakollista. Suuriin yleisötapahtumiin on laadittava kirjallinen pelastussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelman keskeinen sisältö on selvitettävä osallistujille tai heidän edustajilleen suullisesti. Se voidaan lähettää myös kirjallisesti ennakkotiedotteessa.

Melontakalustoa voi vuokrata vain pätevöitetty melontataitoinen henkilö. Kokenut jäsen voi vuokrata ja viedä melomaan korkeintaan 4 ulkopuolista henkilöä toimimalla vuokrausohjeiden mukaisesti. Useamman ei-jäsen läsnäolo melontatapahtumassa edellyttää vastuuhenkilöltä melontaohjaajan tai vastaavan pätevyyden sisältäen vaatimuksen 18 ikävuodesta. Vastuuhenkilöiden riittävän pätevyyden todentaa jaoston puheenjohtaja. Tarvittaessa pätevyys ja lisäkoulutustarve todennetaan käytännössä, Vesisamoilijoiden hallituksessa ja/tai Suomen Kanoottiliiton vastuullisella toimielimen avustuksella.

Fyysisesti ja psyykkisesti vaativa melontatoiminta tai yli 4 tunnin suoritus edellyttää osallistujien vaatimusten ennakkotiedottamista ja terveystietojen selvittämistä. Vetäjä voi vastata korkeintaan 16 hengen ryhmästä jossa on korkeintaan 10 kanoottia. Aloittelijoiden ja lasten tapauksessa vetäjiä tarvitaan suhteessa 1:8 (1:5).

Osallistujan uimataito ja tasapainoon vaikuttavat sairaudet on selvitettävä mahdollisesti osallistumista rajoittavana tekijänä. Melontavarusteita ei saa koskaan luovuttaa tai vuokrata henkilölle, joka on päihtynyt tai jolla ei ole kykyä tai taitoa turvalliseen melontaan. Melomaan aikovan on hyväksyttävä ”Ohjeet osallistujalle” ja vuokrausasiakirjat. Alle 18-vuotiaat pääsevät melontatapahtumaan vain vanhempien tai opettajan suostumuksella. Suostumuksen antajan yhteystiedot kirjataan osallistujaluetteloon.

Osallistujilta kerätään aktiivisesti palautetta toiminnan ja turvallisuuden kehittämiseksi

4. RISKIENARVIOINTI JA TURVALLISUUSSUUNNITTELU

Melontatapahtuman turvallisuusvaatimukset muodostuvat aina sen hetkisestä yhdistelmästä osallistujat, olosuhteet ja melontavälineet. Riskiä kasvattavat esimerkiksi isot ryhmät, nuoret tai kokemattomat melojat, kylmä tai virtaava vesi, pimeys, kova tuuli, sumu, sade tai aallokko sekä väärät melontavarusteiden valinnat suhteessa olosuhteisiin ja/tai osallistujiin. Yllättäviä tilanteita aiheuttavat esimerkiksi tuntemattomat melontapaikat, mahdollinen veneliikenne ja nopeasti muuttuvat sää- tai vesiolosuhteet. Tämän tyyppisiä ja muita vastaavia asioita pitää kunkin vastuuhenkilön harkita.

Melontatapahtumissa käytetään valmiita turvallisuussuunnitelmia. Uudet turvallisuussuunnitelmat laaditaan muuttuneisiin olosuhteisiin tai uusiin vesistöihin riskikartoituksen perusteella. Melontatapahtumien riskien arviointi on osa ohjaajien koulutusta. Ohjaajien perehdyttämisessä tutustutaan tarvittaviin turvallisuussuunnitelmiin ja toimintaohjeisiin. Melontaohjaajat aloittavat uransa apuohjaajina, sillä vasta kokemus tuo vetäjälle todellisen pätevyyden pitää ryhmä turvallisesti yhdessä sovitulla reitillä. Vesisamoilijat tukee toimivien melontaohjaajien, -oppaiden ja valmentajien pätevöittämistä vastuutehtäviinsä. Melonnan ohjaaminen ja johtaminen edellyttää kokemukseen perustuvaa käytännön osaamista jota pelkkä koulutus ei voi korvata.

Jaostojen ylläpitämiä turvallisuussuunnitelmia kehitetään vuosittain tarkistettavien riskianalyysien avulla. Kokemusten perusteella tiedostettujen riskien todennäköisyyttä pyritään pienentämään ja tapahtuman kriittisyyttä vähentämään tarpeellisilla lisätoimenpiteillä. Lisätoimenpiteet huomioidaan turvallisuussuunnitelmissa ja toimintaohjeissa. Näistä lisätoimenpiteistä tiedotetaan kaikkia toimijoita ja turvallisuuspäällikköä.

5. MELONTAVÄLINEET

Kanooteissa tulee olla kellukkeet tai riittävän vesitiiviit laipiot ja luukut sekä tyhjennysväline. Kajakki luovutetaan aina sopivan aukkopeitteen, melan ja kelluntapukineen kanssa. Koski- ja poolokajakkiin kuuluu aina myös kypärä. Käyttäjä on velvollinen puhdistamaan ja kuivaamaan lainaamansa varusteet. Kelluntapukine ja aukkopeitto asetetaan ilmavasti kuivumaan omille paikoilleen.

Melontavälineessä vian havainneen henkilön on merkittävä vajakirjaan ja välineeseen selkeä korjauskehotus, mikäli ei itse osaa tai pysty vikaa korjaamaan. Toimipisteissä on nimetty melontavälineiden käyttökelpoisuudesta ja huollosta vastaava kalustoryhmä. Kaikki melontavälineet ja henkilösuojaimet tarkastetaan ja kunnostetaan ennen melontakauden alkua. Samalla tarkastetaan kalustoluettelot ja kirjataan tarkastukset.

Melontatapahtuman vetäjällä on oltava käytössään turvallisuussuunnitelman mukaiset pelastus-, ensiapu-, korjaus-, viestintä- ja hätäilmoitusvälineet. Ennen vaativia melontatapahtumia on varmistettava välineiden käyttökelpoisuus. Mikäli osallistujat ovat jakautuneet useampaan ryhmään, jokaisen ryhmän vetäjällä on oltava käytössä tarpeelliset varusteet.

6. OMAVALVONTA JA TIEDOTTAMINEN

Seuran omavalvonnasta vastaa turvallisuuspäällikkö ja hallitus. Jokainen toimija huolehtii omavalvonnasta. Omavalvontajärjestelmä perustuu turvallisuusasiakirjaan, tiedottamiseen, toimintaohjeisiin, tietojen kartoittamiseen, onnettomuuksien ehkäisyyn ja raportointiin.

Turvallisuusasiakirja liitteineen löytyy seuran extranetista ja toimipisteistä. Se tarkastetaan vuosittain ennen melontakauden alkua. Asiakirjan raportit ja luettelot ovat seuran sisäisiä. Turvallisuuspäällikön tulee esittää turvallisuutta lisäävät turvallisuusasiakirjan tai liitteiden muutokset hallitukselle.

Melontatapahtuman ennakkotiedoista pitää ilmetä minkä tasoisille melojille tapahtuma on tarkoitettu, tarvittava melontavarustus, varavaateet, juoma- ja ravintovaatimukset, odotettavissa oleva rasitus, uimataitovaatimus sekä tiedot, jotka osallistujan tulee saattaa tapahtuman järjestäjän tietoon. Osallistujille selvitetään melontatapahtumaan liittyvät toimintaohjeet, varusteet ja käytännöt.

Jäsenten omatoimiset melontakerrat kirjataan toimipisteen vajakirjaan ohjeen mukaisesti.

Onnettomuus on tapahtuma jossa yksi tai useampi henkilö tarvitsee sairaalahoitoa tapaturman seurauksena tai tapahtuma jossa useita ihmisiä joutuu samanaikaisesti suureen vaaraan (esim. kylmän veden varaan kovalla tuulella ja virrassa). ”Läheltä piti” -tilanteeksi tulkitaan tilanteet jotka liittyvät suoranaisesti melontaan ja jossa tapahtuma olisi voinut johtaa edellä määriteltyyn onnettomuuteen.

Onnettomuus- ja ”läheltä piti” - tilanteet tulee ilmoittaa turvallisuuspäällikölle, joka tekee tapahtuneesta kirjallisen raportin. Turvallisuusasiakirjaan lisätään merkintä tapahtuneesta. Luottamuksellinen raportti esitetään hallitukselle ja Kanoottiliiton turvaryhmälle sekä vakavissa tapauksissa toimitetaan terveysvalvojalle. Hallituksen pitää ryhtyä välittömästi toimiin, joilla pyritään ennalta ehkäisemään tilanteen uusiutuminen.

7. TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA

Ensin suunnataan kaikki voimavarat onnettomuuden hoitoon ja lisäonnettomuuksien ehkäisyyn, annetaan ensiapua ja hälytetään apua numerosta 112. Toimintaa johtaa tapahtuman vetäjä tai turvallisuusvastaava, joka jakaa turvallisuussuunnitelman mukaisia,  selkeitä tehtäviä apuohjaajille ja muille toimintakykyisille. Paikalle hälytetyt viranomaiset ohjataan onnettomuuden uhrien luo ja selvitetään tapahtunut onnettomuus sekä tehdyt toimenpiteet. Toimintavastuu siirtyy viranomaisille. Kun osallistujien ja osapuolien hyvinvoinnin hyväksi on tehty kaikki voitava ja on mahdollista, niin huolehditaan esim. evakuoitujen omaisuudesta. Vetäjän johdolla tehdään päätös melontatapahtuman keskeyttämisestä tai mitä toimenpiteitä haaveri aiheuttaa. Onnettomuuden jälkeen on noudatettava seuran onnettomuuksien tiedotusohjetta jokaisen vastuuhenkilön roolin mukaisesti.

LIITTEET

LIITE 1

Osallistujaluettelo -lomake

LIITE 2

Ohje melontakokeiluihin - yleisönäytöksiin ja yleisömelotuksiin

LIITE 3

Ohje melontakouluille (-kursseille) ja lyhyisiin melontakoulutuksiin (<4h)

LIITE 4

Ohje melontaretkelle

LIITE 5

Ohje koululaismelontaan

LIITE 6

Ohje kilpailutapahtumaan

LIITE 7

Ohje melontaleirille

LIITE 8

Ohje osallistujille

LIITE 9

Turvallisuussuunnitelmat - ja ohjeet (jaostoittain)

LIITE 10

Pelastussuunnitelmat yleisötapahtumiin (Kahvisaari, Joutjärvi)

LIITE 11

Ohje melontavälineiden vuokraukseen

LIITE 12

Vuokrausasiakkaan ohje ja vuokrasopimukset

LIITE 13

”Läheltä piti” -lomakepohja

LIITE 14

Onnettomuusraportti -lomakepohja

LIITE 15

Onnettomuuksien tiedotusohje

LIITE 16

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75_2004)(KuTuL)

LIITE 17

Melonnan turvallisuusohje (Melontaturvallisuuden neuvottelukunta)

LIITE 18

Ohje ohjelmapalveluiden turvallisuuden parantamiseksi Kuluttajavirasto

LIITE 19

Toimipisteiden kalustoluettelo

LIITE 20

Luettelo toimijoista

LIITE 21

Turvallisuus- ja pelastuskoulutukset

LIITE 22

Tarkastukset

LIITE 23

Onnettomuus- ja ”läheltä piti” -raportit (hallituksen käyttöön)Vesisamoilijoiden turvallisuusasiakirjan laatimiseen ovat osallistuneet Jarkko Taiviola, Risto Lehtinen, Kristina Honkanen, Merja Heiskanen ja Paula Jäntti sekä Vesisamoilijoiden hallituksen jäsenet vuosina 2009-2011.


Lahdessa 12. huhtikuuta 2011


Kristina Honkanen                                               Risto Lehtinen
Puheenjohtaja                                                     Turvallisuuspäällikkö
Comments